GS1 стандартыг бизнесийн болоод клиникийн процессыг тодорхойлох замаар эрүүл мэндийн салбарт нэвтрүүлж байна

PDFХэвлэхИ-мэйл

Эрүүл мэндийн салбарт клиникийн болон бизнесийн процесст суурилан GS1 стандартыг хэрэгжүүлэх нь байгууллагад өвчтөний аюулгүй байдлыг сайжруулах, асрагчийн өвчтөнд гаргах цагийг нэмэгдүүлэх, бизнесийн үр ашиг, зардлыг бууруулах зэргээр чухал ач холбогдолтой. Хэрэв та GS1 стандартыг эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа бол дараах клиник болон бизнес процессуудыг тодорхойлох хэрэгтэй.

Бизнес ба клиник процесс

Бизнес процесс

Үр ашиг

Тасаг

Эмчилгээний ор, өвчтөн болоод ажилтны мэдээллийг скайн хийх

Эмчилгээний явцад алдаа гарахаас сэргийлж өвчтөний аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх,

Эмийн зохисгүй хэрэглээ, түүнтэй холбоотой зардлыг бууруулах /эмнэлэгт удаан хугацаагаар хэвтэх болон эмнэлгээс гарах/

Эмчилгээний материалын нөөцийг хуваарилах

Бараа материалын харагдах байдал, нийлүүлэлтийн үнэн зөв байдал, бүтээгдэхүүн эргэн таталтын хурдыг нэмэгдүүлэх, өвчтөнөөс хамаарсан зардлыг тооцох, шинэ бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх

Эмийн сан

Эмнэлгийн эсвэл газарзүйн бүс дэх нөөцийн удирдлага

Нөөцийн харагдах байдал, хугацаа нь дууссан бүтээгдэхүүний зардал, нөөцийг дахин хуваарилахад гардаг үргүй зардлыг бууруулах

Эм тарианы түгээлт

Түгээлтийг нарийвчлах, алдаа эрсдлийг багасгаж өвчтөний аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх

Мэс заслын өрөө/катетер лаборатори/зураг авах

Бараа материалын хяналт/удирдлага

Зардлыг хэмнэхтэй холбоотой бараа материал, хугацаа хэтэрсэн нөөцийг багасгах, ачилтын удирдлагыг нарийвчлах, оновчтой нийлүүлэлт, клиникийн хугацаа/эд зүйлийг дахин байршуулах зардлыг багасгах, бүтээмжтэйгээр ул мөрийг мөшгин хөөх

Өвчтөнөөс хамаарах зардал

Өвчтөн бүрт хийж байгаа эмчилгээ, ашиглаж буй тоног төхөөрөмж, төлбөр, буцаалтын бүртгэл маш тодорхой байх

Имплантын бүртгэл/ имплант болон эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн бүртгэл /Эрүүл мэндийн цахим бүртгэл/

Бүтээгдэхүүний буцаалт дээр ажилчдын зарцуулж байгаа хугацааг багасгах, шуурхай байдлыг дээшлүүлэх, буцаалтын менежментийг сайжруулж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ул мөрийг мөшгих явцыг үр дүнтэй гүйцэтгэх

Эмийг зөв газарт хуваарилах

Эмийг хуваарилахтай холбоотой эрсдлийг бууруулах, эмийн зохисгүй хэрэглээ, түүнтэй холбоотой гарах зардлыг багасгах /эмнэлэгт удаан хугацаагаар хэвтэх, эмнэлгээс гарах гэх мэт/

Эмгэгийн дээжийн ул мөрийг мөшгих

Заасан цаг хугацаанд дээж ирээгүй үед өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор эрсдийг бууруулах, эмгэгийн дээжийн ул мөрийг мөшгих бодит хугацааг тодорхойлох,

Цуглуулсан дээжүүдийг ил харагдахаар газар байршуулж лабораторийн төлөвлөлтийг сайжруулах

Өвчтөний эмчилгээний байдлыг тодорхойлох

Өвчтөний байршлыг тодорхойлоход зарцуулах цаг хугацааг багасгах, өвчтөнг эмнэлгээс гарах эсвэл мэс заслын өрөө рүү шилжүүлэх, шинжилгээ өгөх хугацаа нь болсон зэрэг чиглүүлэх мэдээллийг тодорхойлж, төлөвлөлтийг сайжруулах

Өвчтөн болон ажилтны мэдээллийг скайн хийх

Өвчтөний аюулгүй байдлыг дээшлүүлэхийн тулд эмчилгээний явц дах алдааг бууруулах

Төвийн ариутгалын үйлчилгээний газар

Зээлийн ул мөрийг мөшгих

Зардлын үр ашгийг сайжруулах, цаасан суурьтай баримт бичиг, багаж хэрэгслүүдийг хайх хугацааг багасгах

Бараа, материалын хяналт

Дахин байршуулахтай холбоотой зардлыг бууруулах, нийлүүлэлтийн нарийвчлалыг сайжруулах, бараа материалыг дахин байршуулах зардал болон клиникийн хугацааг багасгах

Багаж хэрэгслийн ул мөрийг мөшгих

Багаж хэрэгслийн иж бүрдлийг сайжруулах, түүнийг дахин байршуулах болон нийлүүлэлттэй холбоотой зардлыг бууруулах, өвчтөний аюулгүй байдал, цаасан суурьт бичиг баримтыг нэмэгдүүлэх

Дээд удирдлага / эмнэлэг

Өвчтөний аюулгүй байдал – 5-н зөв

Эм хуваарилалтын явц дах эрсдлийг бууруулах

Эмийн зохисгүй хэрэглээ, түүнтэй холбоотой гарах зардлыг багасгах /эмнэлэгт удаан хугацаагаар хэвтэх, эмнэлгээс гарах гэх мэт/

Эмнэлгийн үйл ажиллагааг сайжруулах ул мөрийг мөшгих /тухайлбал, брэнд зураг/

Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал

Өвчтөнөөс хамаарах зардал

Өвчтөн бүрт хийж байгаа эмчилгээ, ашиглаж буй тоног төхөөрөмж, төлбөр, буцаалтын бүртгэл тодорхой байх, үйл ажиллагаанаас өвчтөнд гарч байгаа нэмэлт материалуудыг тооцох /жишээ нь, мэс засалд хэрэглэгдсэн эд зүйлсийн тоо/, төлөвлөгөө болон урьдчилсан тооцооллыг сайжруулах

Бараа материалын удирдлага

Бараа материалын хадгалалттай холбоотой зардлыг бууруулах, хугацаа хэтэрсэн нөөц материалуудыг бууруулах, ачилтын менежментийг нарийвчлах, ЭМД-ын төлөлтийг нарийвчилж, гэрээ хэлэлцээрийг сайжруулах

Нийлүүлэлтийн хэлхээний менежмент

Үйл ажиллагааны явцад гарах зөрчил, алдаа гарах эрсдлийг бууруулах

Шинэчлэл ба дүрэм журам

Шинэ тоног төхөөрөмж, түүний заавар зөвлөмжийг дагаж мөрдөх

Нийлүүлэлтийн хэлхээ/худалдан авалт/санхүү

Бараа материалын удирдлага

Бараа материалын хадгалалттай холбоотой зардлыг бууруулах, хугацаа хэтэрсэн нөөц материалуудыг бууруулах, ачилтын менежментийг нарийвчлах, нийлүүлэлтийг нарийвчлах, харагдахуйц үр ашигтай байх, ул мөрийг мөшгих

Бэлэн мөнгөөр захиалга хийх

Худалдан авалтын нарийвчлалыг сайжруулах, нийлүүлэлт ба нэхэмжлэх, ажилчдыг өөрчлөн хуваарилах, санхүүгийн хадгаламж бий болгох

Гэрээний менежмент ба хэрэгжүүлэлт

Гэрээний хэрэгжилтийг сайжруулж, санхүүгийн хадгаламж бий болгох

Каталогийн менежмент

Мэдээллийн сан, худалдан авалтанд алдаа гарах эрсдлийг бууруулах, үр ашигтай ажиллагаа, нарийвчлалыг сайжруулах

Эмнэлгийн тасаг нэгж/газарзүйн бүсүүд дэх нөөцийн менежмент

Нөөцийн харагдах байдал,

Хугацаа нь дууссан нөөцийг солиулах, түүнтэй холбоотой гарах зардлыг бууруулах, үр ашигтай ул мөрийг мөшгих

Холбоотой мэдээлэл

 

Манай хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 17032, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, 19-р хороолол, "Морьтон" цогцолбор, 9 давхарт 902 тоот

Холбоо барих:

Email: info@gs1mn.org
Цахим хуудас:
www.gs1mn.org

Утас: +976-77 000 865