ТОДОРХОЙЛОХ
ТҮЛХҮҮР
ID KEYS ТОДОРХОЙЛОГЧ ХЭРЭГЛЭГДЭХ ХҮРЭЭ
ХЭЗГД - Худалдааны эд зүйлсийн глобал дугаар GTIN – Global trade item number

Бүтээгдэхүүнүүд: Төрөл бүрийн түвшний савлагаатай /хүнс, ахуй, өргөн хэрэглээний бараа, түүний багц доторх нэгжийн савлагаа, хайрцаг, тавиур г.м/ өргөн хэрэглээний бараа, эм, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, түүхий эд, материал зэрэг бүтээгдэхүүнүүд багтана.

Үйлчилгээ: тоног төхөөрөмж болон машины түрээс

Бие даасан худалдааны эд зүйлс болон хэрэглэх заавруудыг ХЭЗГД-тай хослуулах. Тухайлбал: багц/лот дугаар, серийн дугаар, хүчинтэй хугацаа дуусах өдөр, цэвэр жин г.м.

ISO/IEC 15459-т нийцэх 4-р хэсэг: тусгай бүтээгдэхүүн, бүтээгдэхүүний савлагаа

Жижиглэн худалдаалах цэг буюу ПОС, яаралтай тусламж үйлчилгээний цэг, бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт болон хүлээн авалт, нөөцийн менежмент, хилийн процедурын менежмент, захиалга-бэлэн мөнгө, B2C тоон мэдээлэл, гаалийн үйл ажиллагаа

БГД – Байршлын глобал дугаар GLN – Global location number

Биет байршлууд: Усан онгоцоос, усан онгоц руу, уншуулах цэг гэх мэт тухайн байгууллагын газарзүйн байршлын хаяг. БГД-тай хослуулах

Биет байршлын дотоод тал: Хадгалах сав, боомтын хаалга, зураасан код уншуулах цэг

Оролцогч талууд: Тухайн байгууллагын эрхзүй, үйл ажиллагаа нь бизнесийн үйл ажиллагаатай холбогддог.

ISO 6523 стандартад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, БГД “0088”-д зориулсан олон улсын код

Захиалга-бэлэн мөнгө, тээврийн менежмент, тээвэрлэлт болон хүлээн авалт, нөөцийн менежмент

ТЧСД - Тээврийн чингэлгийн серийн дугаар SSCC – Serial shipping container code

Логистикийн нэгж: Тавиур, хайрцаг, сав баглаанд нэгж ачаа ачих. ТЧСД-аар хадгалалт, тээвэрлэлтийн зориулалтаар савлагдсан худалдааны эд зүйлсийг тодорхойлох боломжтой.

ISO/IEC 15459-т нийцүүлж тээвэрлэлтийн нэгжийг тодорхойлох (ISO тусгай зөвшөөрлийн хавтан)

Захиалга-бэлэн мөнгө, тээвэрлэлт болон хүлээн авалт, тээврийн менежмент, нөөцийн менежмент, гаалийн үйл ажиллагаа
 

ТТГД - Тээвэрлэлтийг тодорхойлох глобал дугаар GSIN – Global shipment identification number

Тээвэрлэлт: Хамтад нь хүргэх зориулалттай нэг юмуу түүнээс дээш логистикийн нэгж. Тухайн тээвэрлэлтэд хамаарагдах логистикийн нэгжийн очих сүүлийн цэг хүртэлх тээвэрлэлтийн бүхий л үе шатанд ижил ТТГД байна.

Тээвэрлэлтийн нэгдсэн бүртгэлд зориулсан Дэлхийн Гаалийн Байгууллага (ДГБ)-ын шаардлагатай танилцах /ачилтын серийн дугаар/.

Тээвэрлэлтийн нэгжүүдийг бүлэглэх

Захиалга-бэлэн мөнгө, тээврийн менежмент, нөөцийн менежмент, гаалийн үйл ажиллагаа

АТГД - Ачилтыг тодорхойлох глобал дугаар GINC – Global identification number for consignment

Ачилт: Аяллын хэсэгт зориулж хамтад нь тээвэрлэх зориулалттай нэг буюу түүнээс дээш логистикийн нэгж /өөр ачилт хийх боломжтой/ багтана.

Тээвэрлэгч юмуу ачаа илгээгчид дараа дараагийн тээвэрлэлтийн шатуудад өөр өөр АТГД-ыг логистикийн нэгжтэй холбож болдог.

Тээврийн менежмент

ДАХГД - Дахин ашиглах үл хөдлөх хөрөнгийн глобал дугаар GRAI – Global returnable asset identifier

Дахин ашиглах тээврийн эд зүйл буюу тавиур, чингэлэг, модон хайрцаг зэргийг голчлон тодорхойлдог.

ДАХГД нь дахин ашиглах үл хөдлөх хөрөнгийн төрлийг тодорхойлохоос гадна шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт серийн дугаарын тусламжтайгаар дахин тусгай дахин ашиглах үл хөдлөх хөрөнгийг тодорхойлдог.

Үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент, тээврийн менежмент, тээвэрлэлт болон хүлээн авалт

ҮХХГД - Үндсэн үл хөдлөх хөрөнгийн глобал дугаар GIAI – Global individual asset identifier

Үндсэн хөрөнгө: Албан тасалгааны тоног төхөөрөмж, тээврийн тоног төхөөрөмж, мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл гэх мэт.

ҮХХГД нь үл хөдлөх хөрөнгийн төрлөөс үл хамааран тусгай үл хөдлөх хөрөнгийг тодорхойлдог.

Тээврийн менежмент, нөөцийн менежмент, үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент

ҮХГД -Үйлчилгээний харилцааны глобал дугаар GSRN – Global service relation number

Тухайн байгууллагын үйлчилгээ үзүүлэгчийн харилцаа буюу үйлчилгээ үзүүлэгч тухайлбал, эмнэлэгт ажилладаг эмч нар.

Тухайн байгууллагын өгч буй үйлчилгээ авагчийн харилцаа буюу үйлчилгээ авагч: жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн үйлчлүүлэгчдийн үнэнч данс, эмнэлэг дээрх өвчтөнүүдийн бүртгэл, цахим эрчим хүчний компанаар үйлчлүүлэгчдийн данс г.м.

Түргэн тусламж үйлчилгээний цэг, хэрэглээний тайлан, нэхэмжлэх

ББГД - Баримт бичгийн глобал дугаар GDTI – Global document type identifier

Биет бичиг баримт: Гэрчилгээ, нэхэмжлэх, жолооны үнэмлэх г.м.

Цахим бичиг баримт: Дижитал зураг, электрон өгөгдөл солилцооны мэдээнүүд. ББГД нь бичиг баримтын төрлийг тодорхойлдог. Шаардлагатай тохиололд нэмэлт серийн дугаараар дамжуулан тусгай бичиг баримтуудыг тодорхойлно.

Бичиг баримтын ул мөрийг мөшгих, архивлах, нотлох бичиг баримт

КД - Купоны дугаар GCN – Global coupon number

Тоон купон. КД нь купон санал болгогчийг тодорхойлдог.

Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт серийн нэгдлээр дамжуулан тусгай купоныг тодорхойлдог.

Купоны менежмент /түгээлт, баталгаажуулалт, буцаалт, төлбөр тооцоо/

НХТ - Нэгдэл ба хэсэгчилсэн тодорхойлогч CPID – Component / part identifier

Нэгдэл ба хэсэгчилсэн: Угаалгын машиныг ажиллуулах хөдөлгүүр, тийрэлтэт хөдөлгүүрийн сэнс, угсралт, тээврийн хэрэгслийг асаах хөдөлгүүр, өргөх хөшүүрэг г.м

Тусгай нэгдэл эсвэл хэсэгчилсэн: НХТ-ийн серийн дугаартай хослуулах. НХТ-ийг нээлттэй нийлүүлэлтийн сувагт ашигладаггүй бөгөөд үүнийг харилцан тохиролцож ашиглахыг хориглодог.

Нэгдэл / хэсэгчилсэн үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт болон борлуулалтын үйл явц


Холбоотой мэдээлэл

 

Манай хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 17032, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, 19-р хороолол, "Морьтон" цогцолбор, 9 давхарт 902 тоот

Холбоо барих:

Email: info@gs1mn.org
Цахим хуудас:
www.gs1mn.org

Утас: +976-77 000 865